Działalność odpłatna w klubach sportowych
Date: 11 Kwiecień 2017 Author: LeftHand Programy

W toku realizacji działań statutowych kluby sportowe pobierają opłaty od uczestników. Nie zawsze jednak uświadamiamy sobie, żeby można byłoby to robić należy dopełnić pewnych formalnych warunków.

Działalność odpłatna to jedna z form realizacji działalności statutowej organizacji pozarządowych (zatem także i sporej części klubów sportowych). Drugą formą jest działalność nieodpłatna.

Działalność nieodpłatna to aktywność prowadzona przez organizacje pozarządowe za które nie pobierają one wynagrodzenie. Oznacza to po prostu, że uczestnicy działań klubu nie płacą za możliwość skorzystania z oferty organizacji. Dla przykładu klub organizuje obóz sportowy, w którym udział uczestników jest bezpłatny czy zawodnicy nie płacą za udział w zajęciach sekcji.

Z kolei działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację/kluby sportowe w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów,
sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób nie-pełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

A zatem za działalność odpłatną należy uznać m.in. pobieranie wpisowego przez klub od zawodników, opłata za udział w sekcji, opłaty za obozy.

Warunkiem prowadzenia działalności odpłatnej jest łączne spełnienie kilku elementów:

informacja o prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajami działalności) musi być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu). Warto pamiętać, że zakres działalności odpłatnej i nie odpłatnej może się pokrywać.
Należy też pamiętać, że każda organizacja/klub podejmująca odpłatną działalność pożytku publicznego ma obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności odpłatnej i działalności nieodpłatnej – tak, aby możliwie było określenie przychodów, kosztów i wyników działalności. Wyodrębnienie rachunkowe działalności odpłatnej i nieodpłatnej może nastąpić poprzez opracowanie nowych kont lub subkont w księgach rachunkowych.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Oznacza to, że pobrane opłaty muszą być wykorzystane albo na realizowane zadanie, albo wykorzystane na działalność statutową.
Pobierana przez organizację odpłatność nie może być wyższa od tej, jaka wynika z kosztów tej działalności. Oznacza to, że na pobieranej opłacie nie można zarabiać i należy pobierać opłatę „po kosztach”. Warto jednak zauważyć, że dotyczy to zarówno kosztów bezpośrednich (np. wynagrodzenie trenera, wynajem sali) jak i pośrednich (np. koszty księgowości, mediów klubu), oczywiście proporcjonalnie do zaangażowania tych kosztów w działaniu.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że składka członkowska nie jest elementem działalności odpłatnej, która ponoszona jest przez wszystkich członków organizacji i nie ma wpływu na korzystanie z aktywności organizacji.

Działalność odpłatna a działalność gospodarcza

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeśli wykracza poza ramy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Stanie się tak wtedy, gdy: pobierana przez organizację odpłatność jest wyższa od tej, jaka wynika z kosztów tej działalności oraz jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok.

Uporządkowanie działalności odpłatnej wewnątrz funkcjonowania klubu daje organizacji możliwość nie tylko oficjalnego i zgodnego z prawem pobierania opłat za swoją aktywność, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto, środki zebrane w ten sposób mogą stanowić wkład własny do konkursów organizowanych przez samorządy.
(źródło: SPORTNGO.pl)

Akceptuję

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.